Želim si zamenjati skupino

To jesen bomo izpeljali 2 skupini tečaja CELESTIAL INSPIRATION™. Menjava skupine je mogoča le udeležencem 1. skupine v 2. skupino.

Želim se prestaviti:*
Marketing by

Splošni pogoji

CELESTIAL INSPIRATION™

 

SPLOŠNO

1.člen

(1) Ti pogoji urejajo ravni certifikatov, način pridobitve certifikatov in licence, odvzem certifikatov in licence ter druge pogoje in zahteve izvajalca tečaja CELESTIAL INSPIRATION (v nadaljevanju tudi tečaj) A dotik d.o.o., Novi trg 32a, 1241 Kamnik (v nadaljevanju izvajalec), ki se nanašajo na tečajnike, imetnike posameznega certifikata podeljenega v okviru tečaja in imetnike licence.

(2) »Tečajnik« je oseba, ki se je prijavila na tečaj CELESTIAL INSPIRATION™, ne glede na stopnjo tečaja, izvajalec pa je njeno prijavo potrdil. Tečajnik, ki se je prijavil na tečaj, se strinja s Splošnimi pogoji organizatorja za udeležence na dogodkih, ki so objavljeni na spletni strani izvajalca.

(3) »Imetnik certifikata« je oseba, ki je imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATION™ – PRACTITIONER ali imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATION™ – MASTER, odvisno od opravljene stopnje tečaja.

(4) »Imetnik licence« je oseba, ki je imetnik licence CELESTIAL INSPIRATION License pridobljene po postopku in na način opisan v teh pogojih.

(5) »CELESTIAL INSPIRATION™ - ZAČETNI TEČAJ« je tečaj CELESTIAL INSPIRATION™ - PRACTITIONER.

(6) »CELESTIAL INSPIRATION™ - NADALJEVALNI TEČAJ« je tečaj CELESTIAL INSPIRATION™ - MASTER.

STOPNJE TEČAJA

2.člen

(1) Izvajalec izvaja tri stopnje tečaja CELESTIAL INSPIRATION, in sicer:

 • 1. stopnja: CELESTIAL INSPIRATION™ – PRACTITIONER;
 • 2. stopnja: CELESTIAL INSPIRATION – MASTER;
 • 3. stopnja: CELESTIAL INSPIRATION – LICENSE.

(2) Po opravljeni drugi stopnji tečaja, tečajnik, ki je imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATION™ – MASTER, na podlagi prošnje za pridobitev licence, postane kandidat za pridobitev licence CELESTIAL INSPIRATION™ License.

(3) Izvajalec si pridržuje pravico, da izvede katerokoli stopnjo tečaja ali delavnico v postopku obnove licence v kateremkoli jeziku, ne glede na jezik izvedbe predhodne stopnje. Jezik izvedbe bo objavljen na prijavnih straneh ali pozivu k prijavi za posamezni tečaj / delavnico.

3.člen

CELESTIAL INSPIRATION™ - PRACTITIONER

(1) Tečaj CELESTIAL INSPIRATION – PRACTITIONER je modularni tečaj, ki traja skupno najmanj 40 ur.

(2) Razpored in vsebino posameznih modulov, urnik posameznega dne, termine tečaja, ceno in kraj izvajanja tečaja določi izvajalec za vsako izvedbo tečaja posebej. Tečaj se izvaja kadarkoli v letu, lahko večkrat letno, po prostem preudarku izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico, da v posameznem letu tečaja ne izvede ali pa ga izvede večkrat. Izvajalec ima pravico že objavljen razpored, urnik in termine tudi spremeniti, prav tako lahko že objavljen tečaj tudi prekliče in ga ne izvede. V tem primeru je izvajalec dolžan morebitno že vplačano vrednost vrniti prijavljenemu tečajniku, na način določen v Splošnih pogojih organizatorja za udeležence na dogodkih.

(3) Izvajalec se zavezuje izvesti celoten obseg ponujenega tečaja, v kolikor ga je že začel izvajati, razen v primeru višje sile, skladno s Splošnimi pogoji organizatorja za udeležence na dogodkih.

4.člen

CELESTIAL INSPIRATION™ - MASTER

(1) Tečaj CELESTIAL INSPIRATION™ – MASTER je enovit tečaj, ki se izvede v nekaj dnevnem terminu, naenkrat.

(2) Vsebino in obseg tečaja, ceno, ter kraj izvajanja tečaja določi izvajalec, za vsako izvedbo tečaja posebej. Urnik posameznega dne in termin tečaja določi izvajalec za vsako izvedbo tečaja posebej. Tečaj se izvaja kadarkoli v letu, lahko večkrat letno, po prostem preudarku izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico, da v posameznem letu tečaja ne izvede ali pa ga izvede večkrat. Izvajalec ima pravico že objavljen urnik in termin tečaja tudi spremeniti, prav tako lahko že objavljen tečaj tudi prekliče in ga ne izvede. V tem primeru je izvajalec dolžan morebitno že vplačano vrednost vrniti prijavljenemu tečajniku, na način določen v Splošnih pogojih organizatorja za udeležence na dogodkih.

(3) Izvajalec se zavezuje izvesti celoten obseg ponujenega tečaja, v kolikor ga je že začel izvajati, razen v primeru višje sile, skladno s Splošnimi pogoji organizatorja za udeležence na dogodkih.

5.člen

CELESTIAL INSPIRATION™ - LICENSE

(1) Tečaj CELESTIAL INSPIRATION™ – LICENSE je enovit tečaj, ki se izvede v nekaj dnevnem terminu, naenkrat.

(2) Vsebino in obseg tečaja, ceno, ter kraj izvajanja tečaja določi izvajalec, za vsako izvedbo tečaja posebej. Urnik posameznega dne in termin tečaja določi izvajalec za vsako izvedbo tečaja posebej. Tečaj se izvaja kadarkoli v letu, lahko večkrat letno, po prostem preudarku izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico, da v posameznem letu tečaja ne izvede ali pa ga izvede večkrat. Izvajalec ima pravico že objavljen urnik in termin tečaja tudi spremeniti, prav tako lahko že objavljen tečaj tudi prekliče in ga ne izvede. V tem primeru je izvajalec dolžan morebitno že vplačano vrednost vrniti prijavljenemu tečajniku, na način določen v Splošnih pogojih organizatorja za udeležence na dogodkih.

(3) Izvajalec se zavezuje izvesti celoten obseg ponujenega tečaja, v kolikor ga je že začel izvajati, razen v primeru višje sile, skladno s Splošnimi pogoji organizatorja za udeležence na dogodkih.

POGOJI ZA UDELEŽBO

6.člen

CELESTIAL INSPIRATION™ - PRACTITIONER

(1) Oseba, ki želi postati tečajnik tečaja CELESTIAL INSPIRATION – PRACTITIONER mora:

 • izvesti postopek prijave na tečaj CELESTIAL INSPIRATION – PRACTITIONER skladno z navodili izvajalca;
 • v celoti sprejeti Splošne pogoje organizatorja za udeležence na dogodkih, kar potrjuje z oddajo prijave na tečaj in plačilom tečaja (lahko tudi delnim – v primeru obročnega plačila);
 • v celoti sprejeti te splošne pogoje, kar potrjuje s prijavo na tečaj in plačilom tečaja (lahko tudi delnim – v primeru obročnega plačila).

(2) Po potrditvi prijave s strani izvajalca, oseba postane tečajnik tečaja CELESTIAL INSPIRATION – PRACTITIONER. Status tečajnika se lahko zamrzne oziroma odvzame skladno s Splošnimi pogoji organizatorja za udeležence na dogodkih.

7.člen

CELESTIAL INSPIRATION™ - MASTER 

(1) Oseba, ki želi postati tečajnik tečaja CELESTIAL INSPIRATION – MASTER mora:

 • biti imetnik:
 1. veljavnega certifikata CELESTIAL INSPIRATION – PRACTITIONER, ki mu je bil izdan v obdobju zadnjih 36 mesecev od datuma prijave na tečaj CELESTIAL INSPIRATION – MASTER ali   
 2. veljavnega certifikata CELESTIAL INSPIRATION – MASTER, ki mu je bil izdan v obdobju zadnjih 36 mesecev od datuma prijave na tečaj CELESTIAL INSPIRATION – MASTER ali  
 3. veljavne licence CELESTIAL INSPIRATION™ License ali
 4. licence CELESTIAL INSPIRATION™ License, katere veljavnost ni potekla pred več kot 18 meseci od datuma prijave na tečaj CELESTIAL INSPIRATION™ - MASTER;
 • izvesti postopek prijave na tečaj CELESTIAL INSPIRATION – MASTER skladno z navodili izvajalca;
 • opraviti nalogo na način in v obsegu, ki jo predvidi izvajalec v času prijav na tečaj;
 • v celoti sprejeti Splošne pogoje organizatorja za udeležence na dogodkih, kar potrjuje z oddajo prijave na tečaj in plačilom tečaja (lahko tudi delnim – v primeru obročnega plačila);
 • v celoti sprejeti te splošne pogoje, kar potrjuje s prijavo na tečaj in plačilom tečaja (lahko tudi delnim – v primeru obročnega plačila).

(2) Po potrditvi prijave s strani izvajalca, oseba postane tečajnik tečaja CELESTIAL INSPIRATION– MASTER. Izvajalec si pridržuje pravico, da osebi zavrne vpis na tečaj. Status tečajnika se lahko zamrzne oziroma odvzame skladno s Splošnimi pogoji organizatorja za udeležence na dogodkih.

8.člen

CELESTIAL INSPIRATION™ - LICENSE 

(1) Oseba, ki želi postati tečajnik tečaja CELESTIAL INSPIRATION – LICENSE mora:

 • biti imetnik:
 1. veljavne licence CELESTIAL INSPIRATION™ License ali
 2. licence CELESTIAL INSPIRATION™ License, katere veljavnost ni potekla pred več kot 18 meseci od datuma prijave na tečaj CELESTIAL INSPIRATION™ - LICENSE;
 • ali biti imetnik:
 1. veljavnega certifikata CELESTIAL INSPIRATION – MASTER, ki mu je bil izdan v obdobju zadnjih 24 mesecev od datuma prijave na tečaj CELESTIAL INSPIRATION – LICENSE in je kandidat za pridobitev licence;
 • izvesti postopek prijave na tečaj CELESTIAL INSPIRATION – LICENSE skladno z navodili izvajalca;
 • opraviti nalogo na način in v obsegu, ki jo predvidi izvajalec v času prijav na tečaj;
 • v celoti sprejeti Splošne pogoje organizatorja za udeležence na dogodkih, kar potrjuje z oddajo prijave na tečaj in plačilom tečaja (lahko tudi delnim – v primeru obročnega plačila);
 • v celoti sprejeti te splošne pogoje, kar potrjuje s prijavo na tečaj in plačilom tečaja (lahko tudi delnim – v primeru obročnega plačila).

(2) Po potrditvi prijave s strani izvajalca, oseba postane tečajnik tečaja CELESTIAL INSPIRATION– LICENSE. Izvajalec si pridržuje pravico, da osebi zavrne vpis na tečaj. Status tečajnika se lahko zamrzne oziroma odvzame skladno s Splošnimi pogoji organizatorja za udeležence na dogodkih.

PRIDOBITEV IN ODVZEM CERTIFIKATA

9.člen

CELESTIAL INSPIRATION™ - PRACTITIONER

(1) Tečajnik lahko pridobi certifikat CELESTIAL INSPIRATION – PRACTITIONER v kolikor je:

 • opravil vse module tečaja CELESTIAL INSPIRATION – PRACTITIONER, za kar se šteje, da je v celoti obiskoval vse module tečaja in na tečaju aktivno sodeloval;
 • po zaključku vseh modulov tečaja oziroma po zaključku celotnega tečaja v obsegu, kot ga je predvidel izvajalec v času prijave na tečaj, pred zaključnim srečanjem, opravil najmanj sedem (7) individualnih kanaliziranj, sedmim različnim osebam, in sicer v živo, preko spleta ali pisno. Za vsakega od opravljenih individualnih kanaliziranj, mora tečajnik izvajalcu v pregled predložiti izpolnjen obrazec »Pregled kanaliziranja«.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, si izvajalec pridržuje pravico, da posameznemu tečajniku ne podeli certifikata, kljub temu, da je obiskal vse module tečaja in predložil najmanj zahtevano število obrazcev, ki izkazujejo izvedbo posameznega kanaliziranja, v kolikor meni, da oseba ni usvojila vseh zahtevanih kompetenc za izvajanje kanaliziranja. Zavrnitve podelitve certifikata izvajalcu ni potrebno obrazložiti.

(3) Izvajalec si pridržuje pravico, da certifikat CELESTIAL INSPIRATION – PRACTITIONER podeli osebi, za katero ocenjuje, da je kljub temu, da ni izpolnila vseh obveznosti na način opisan v prvem odstavku tega člena, opravila vse potrebno za pridobitev certifikata oziroma izkazuje zadostno raven kanaliziranja.

10.člen

CELESTIAL INSPIRATION™ - MASTER 

(1) Tečajnik lahko pridobi certifikat CELESTIAL INSPIRATION– MASTER v kolikor je:

 • obiskoval celoten tečaj CELESTIAL INSPIRATION– MASTER in na tečaju aktivno sodeloval,
 • po zaključku celotnega tečaja v obsegu, kot ga je predvidel izvajalec v času prijave na tečaj, pred zaključnim srečanjem, opravil najmanj pet (5) individualnih kanaliziranj, petim različnim osebam, in sicer v živo ter pripravil audio posnetek najmanj enega (1) kanaliziranega odgovora na pisno zastavljeno vprašanje v dolžini najmanj 10 min. Za vsakega od opravljenih individualnih kanaliziranj v živo, mora tečajnik izvajalcu v pregled predložiti izpolnjen obrazec »Pregled kanaliziranja« in potrdilo udeleženca kanaliziranja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, si izvajalec pridržuje pravico, da posameznemu tečajniku ne podeli certifikata, kljub temu, da je izpolnil vse obveznosti zahtevane v prejšnjem odstavku, v kolikor meni, da oseba ni usvojila vseh zahtevanih kompetenc za izvajanje kanaliziranja po metodi CELESTIAL INSPIRATIONna nivoju certifikata. Zavrnitve podelitve certifikata izvajalcu ni potrebno obrazložiti.

(3) Izvajalec si pridržuje pravico, da certifikat CELESTIAL INSPIRATION– MASTER podeli osebi, za katero ocenjuje, da je kljub temu, da ni izpolnila vseh obveznosti na način opisan v prvem odstavku tega člena, opravila vse potrebno za pridobitev certifikata oziroma izkazuje zadostno raven kanaliziranja.

11.člen

Odvzem certifikata

(1) Izvajalec lahko certifikat CELESTIAL INSPIRATION™ - PRACTITIONER ali CELESTIAL INSPIRATION™ - MASTER imetniku odvzame v naslednjih primerih:

 • imetnik certifikata ne spoštuje Kodeksa zavestnega medija,
 • imetnik certifikata krši te pogoje,
 • imetnik certifikata krni ugled izvajalca ali krati njegovo ime,
 • imetnik certifikata krni svoj ugled ali svoje ime,
 • imetnik certifikata ne posluje v skladu s pozitivno pravno zakonodajo.

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka, si izvajalec pridržuje pravico, da certifikat odvzame kateremukoli imetniku, katerega delovanje bi bilo v nasprotju z načeli medijstva, dobro poslovno prakso in etiko.

(3) O odvzemu certifikata izvajalec pisno obvesti imetnika certifikata. Zoper odvzem certifikata ni mogoča pritožba, je pa imetniku dana možnost, da se izjasni o okoliščinah, ki so privedle do odvzema certifikata.

(4) Odvzeti certifikat je neveljaven certifikat.

(5) Seznam odvzetih certifikatov bo izvajalec objavil na svoji spletni strani. Objava odvzetega certifikata se umakne po roku, ki ga določi izvajalec in ne more biti daljši od petih let od datuma odvzema certifikata.

 

CELESTIAL INSPIRATION™ License

12.člen

Prijava za pridobitev licence

(1) Tečajnik lahko postane kandidat za pridobitev licence CELESTIAL INSPIRATIONTM License v kolikor je:

 • izvajalcu predložil prošnjo za pridobitev licence CELESTIAL INSPIRATIONTM – License,
 • oddal prijavo in poravnal (v celoti ali delno) tečaj CELESTIAL INSPIRATION™ - LICENSE,
 • imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATION– MASTER, ki mu je bil izdan v obdobju zadnjih 24 mesecev od oddaje prošnje za pridobitev licence,
 • nosilec dejavnosti (samostojni podjetnik posameznik) ali lastnik, solastnik oziroma družbenik, ali poslovodna oseba družbe, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (standardna klasifikacija dejavnosti – SKD), ali druge dejavnosti, ki označuje izvajanje dejavnosti osebnega kanaliziranja.

(2) V kolikor oseba, ki želi postati kandidat, ne izpolnjuje pogoja iz zadnje alineje prejšnjega odstavka, lahko izvajalcu predloži pisno potrdilo delodajalca, da bo v okviru opravljanja del in nalog v okviru svojega delovnega mesta, opravljala storitev kanaliziranja v imenu in za račun delodajalca. Namesto potrdila lahko predloži tudi pisno namero, iz katere izhaja zagotovilo, da je oseba v postopku registracije dejavnosti ali ustanavljanja družbe, ki bo registrirana za opravljanje dejavnosti osebnega kanaliziranja.

(3) Izvajalec si pridržuje pravico, da prošnjo za pridobitev licence tečajniku zavrne. Zavrnitve ni potrebno obrazložiti.

13.člen

Postopek za pridobitev licence

(1) Tečajnik, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev licence iz 12. člena teh pogojev in je postal kandidat za pridobitev licence CELESTIAL INSPIRATIONTM License, mora za pridobitev licence opraviti naslednje:

(2) Kandidatu, ki uspešno izvede vse aktivnosti iz prejšnjega odstavka tega člena in za katerega izvajalec meni, da je usvojil vsa potrebna znanja in veščine za uspešno izvajanje kanaliziranja po metodi CELESTIAL INSPIRATION ter je primerne osebnosti, živi na način, ki ni v nasprotju z načeli CELESTIAL INSPIRATIO™ in je promotor zavestnega načina življenja, se podeli licenca.

(3) Kandidat se mora pred pridobitvijo licence seznaniti s Kodeksom zavestnega medija in ga upoštevati ves čas imetništva licence. Kodeks zavestnega medija je sestavni del teh splošnih pogojev.

(4) Izvajalec tečajniku zavrne podelitev licence, v kolikor v okviru razpisanega terminskega načrta ob oddaji prošnje za pridobitev licence, ni opravil vseh potrebnih nalog, določenih v prvem odstavku tega člena v povezavi z drugim odstavkom tega člena. V tem primeru se tečajniku licenca ne podeli, tečajnik pa ni upravičen do povračila vplačanega zneska za udeležbo na tečaju CELESTIAL INSPIRATION™ - LICENSE.

(5) Tečajnik lahko izstopi iz postopka pridobivanja licence pred potekom roka za predložitev obrazcev iz prve alineje prvega odstavka tega člena in v kolikor o tem pisno obvesti izvajalca. V tem primeru se tečajniku vrneta dve tretjini celotne vrednosti tečaja CELESTIAL INSPIRATION™ - LICENSE. Po poteku roka za predložitev obrazcev »Pregled kanaliziranja« izpis iz postopka za pridobitev licence ni več mogoč, prav tako ni mogoče povračilo vplačane vrednosti, delno ali v celoti. V kolikor se je tečajnik odločil za obročno plačilo tečaja in v tem času še ni poravnal vseh obveznosti do izvajalca, je to dolžan storiti.

(6) Izvajalec si pridržuje pravico, da licence ne podeli tečajniku, ki ima do izvajalca kakršnekoli neporavnane obveznosti, četudi te obveznosti izhajajo iz udeležbe na drugih programih, ki jih izvaja izvajalec.

14.člen

Imetništvo in veljavnost licence

(1) Tečajniku, ki je uspešno opravil postopek za pridobitev licence in tečaj CELESTIAL INSPIRATION™ - LICENSE ter za katerega se je izvajalec odločil, da mu licenco podeli, se podeli licenca, v kolikor so za to izpolnjeni vsi pogoji iz 13. člena teh pogojev, s čimer postane imetnik licence.

(2) Licenca se tečajniku podeli na podelitvi, ki jo organizira izvajalec v svojih prostorih ali na kraju in ob času, ki ga predhodno določi izvajalec. V kolikor se tečajnik podelitve licence ne udeleži, to ne vpliva na njeno pridobitev in jo izvajalec tečajniku preda na način, ki ga medsebojno dogovorita.

(3) Licenca se glasi na imetnika licence in ni prenosljiva. Licenca se lahko ponovno izda isti osebi samo v primeru spremembe imena ali drugih osebnih podatkov izpisanih na licenci, pri čemer podatki o datumu pridobitve in veljavnosti licence ostajajo nespremenjeni. V primeru spremembe imena, lahko imetnik licence po predhodnem izkazu ustrezne dokumentacije (osebni dokument, …) zahteva prepis licence z njegovim novim imenom. Stroške prepisa licence nosi njen imetnik.

(4) Veljavnost licence je 18 mesecev od datuma podelitve licence, ki je zapisan na licenci. Po poteku veljavnosti licence ta avtomatično ugasne. Neveljavna licenca je nična licenca.

(5) Celotno obdobje veljavnosti licence je imetnik licence dolžan spoštovati Kodeks zavestnega medija, te splošne pogoje in slušateljem (osebam zainteresiranim za prejem sporočil iz duhovnega sveta) omogočati dostop do storitve kanaliziranja po metodi CELESTIAL INSPIRATION™. Naziv storitve, ki jo imetnik izvaja na podlagi pridobljene licence mora obvezno vsebovati navedbo »po metodi CELESTIAL INSPIRATION™« oziroma mora imetnik licence v predstavitvi te storitve, jasno, nedvoumno in izpostavljeno navesti, da izvaja storitev kanaliziranja po metodi CELESTIAL INSPIRATION™.

15.člen

Omejitev odgovornosti in nadzor nad izvajanjem storitve

(1) Izvajalec ni v nikakršni meri odgovoren za pravilnost poslovanja in skladnost s predpisi imetnika licence.

(2) Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli v času veljavnosti licence, vendar skupno ne več kot dvakrat, pošlje katerokoli osebo po svoji izbiri imetniku licence na osebno kanaliziranje po metodi CELESTIAL INSPIRATION™ za namene testiranja izvajanja kakovosti storitve. Za osebo, ki jo je za koriščenje storitve pisno priporočil izvajalec, je storitev brezplačna.

16.člen

Objava imetnika licence na spletni strani izvajalca

(1) Po pridobitvi in podelitvi licence se izvajalec obvezuje, da bo imetnika licence na njegovo željo objavil na svoji spletni strani, in sicer na delu, kjer bo jasno označeno, da gre za osebe, ki so pridobile licenco za kanaliziranje sporočil iz duhovnega sveta po metodi CELESTIAL INSPIRATION™, in sicer v roku petih delovnih dni od podelitve licence.

(2) Na spletni strani izvajalca so objavljeni samo imetniki veljavnih licenc, razen če je v teh pogojih določeno drugače. Vsebino in vrsto podatkov, ki bodo objavljeni na spletni strani izvajalca, določi izvajalec.

(3) Izvajalec ni obvezan objaviti imetnika licence na svoji spletni strani vse dokler ni z njegove strani prejel vseh podatkov določenih skladno s prejšnjim odstavkom in plačila za objavo v mesecu.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, si izvajalec pridržuje pravico, da na svoji spletni strani ne objavi, objavo začasno ali trajno umakne, za imetnika licence, ki še ni izpolnil pogoja iz zadnje alineje prvega odstavka 12. člena ali v primeru iz petega odstavka 14. člena teh splošnih pogojev ali v primeru zamude plačila za objavo.

(5) Izvajalec si pridržuje pravico, da začasno umakne  objavo imetnika licence s svoje spletne strani, v kolikor imetnik licence na kakršenkoli način krši ali ne sledi v celoti določilom teh pogojev. V tem primeru bo izvajalec imetnika licence obvestil o vzrokih za začasni umik objave in imetniku licence določil rok za odpravo pomanjkljivosti.

(6) Ne glede na četrti in peti odstavek tega člena, je imetnik licence, ki se je odločil za objavo na spletni strani izvajalca, vseskozi dolžan poravnavati stroške svoje objave skladno s sedmim odstavkom tega člena, razen v primeru odstopa od objave skladno z desetim odstavkom tega člena.

(7) Objava imetnika licence na spletni strani izvajalca je odplačna. Ceno za objavo imetnika licence na spletni strani izvajalca, določi izvajalec pred prvo objavo imetnika licence po pridobitvi ali obnovi licence. Izvajalec ne sme povišati tako določene cene brez davka na dodano vrednost za objavo imetniku licence pred potekom veljavnosti licence. Izvajalec lahko ceno za objavo na spletni strani določi na novo samo ob pridobitvi ali podaljšanju veljavnosti licence.  

(8) Najkrajše obdobje za obračun objave imetnika licence na spletni strani izvajalca je en (1) mesec. Storitev objave se obračunava mesečno, in sicer z rokom plačila do 18. v mesecu za prihodnji mesec.

(9) V primeru višje sile ali v primeru prenove spletne strani ali zaradi nedelovanja spletne strani iz kateregakoli vzroka, v času nedosegljivosti spletne strani izvajalca, seznam imetnikov licenc ne bo objavljen. Imetnik licence zaradi ne-objave na spletni strani izvajalca, ki ni daljša od petih delovnih dni, ni upravičen do kakršnegakoli finančnega povračila. V primeru daljše odsotnosti objave imetnika licence od petih delovnih dni zaradi razlogov na strani izvajalca, je imetnik licence upravičen do sorazmernega povračila stroška storitve objave (glede na skupno število dni, ko ni bil objavljen), ki se obračuna pri izstavitvi naslednjega računa za storitev objave (za potrebe tega obračuna se šteje, da ima mesec 30 dni), medtem ko imetnik licenc ni upravičen do povračila zaradi ne-objave na spletni strani izvajalca ne glede na dolžino trajanja ne-objave, v kolikor razlogi za nedelovanje spletne strani niso na strani izvajalca.

(10) Imetnik licence lahko kadarkoli, vendar ne več kot dvakrat v času posamezne veljavnosti licence, na izvajalca naslovi prošnjo po zamenjavi ali spremembi njegovih podatkov, ki so objavljeni na spletni strani izvajalca.

(11) Imetnik licence ima pravico, da zahteva umik določenih podatkov ali umik vseh podatkov iz spletne strani izvajalca, zaradi česar ni upravičen do kakršnegakoli povračila stroškov objave na spletni strani izvajalca. V primeru odstopa od objave, o čemer imetnik licence pisno obvesti izvajalca, se mu storitev objave na spletni strani več ne obračunava z mesecem za katerega še ni bil narejen obračun storitve. Ponovna objava imetnika licence, ki je odstopil od objave je mogoča po obnovitvi ali ponovni pridobitvi licence, razen če izvajalec odloči drugače.  

17.člen

Obnova licence

(1) Imetnik veljavne licence ima pravico, da licenco pred potekom njene veljavnosti obnovi.

(2) Imetnik licence, ki je zainteresiran pridobljeno licenco obnoviti na način, ki ga določi izvajalec ob razpisu delavnice za obnovitev licence CELESTIAL INSPIRATION™ - LICENSE, odda prošnjo za obnovo licence. Prošnjo lahko odda samo imetnik veljavne licence, t.j. imetnik licence, katere veljavnost še ni potekla.

(3) Tečajnik, ki želi obnoviti licenco, se je dolžan udeležiti delavnice za obnovitev licence, ki jo organizira izvajalec. Kraj, čas, trajanje in ceno delavnice določi izvajalec.

(4) Obnovitev licence je brezplačna, tečajnik je dolžan poravnati stroške obnovitvene delavnice.

(5) Licenca se obnovi za obdobje 18 mesecev. Na licenci pridobljeni po obnovitveni delavnici, bo izpisan datum prve podelitve licence in nov datum veljavnosti licence. Izvajalec si pridržuje pravico, da veljavnosti licence po izvedbi obnovitvene delavnice ne obnovi kateremukoli od imetnikov licence, brez da bi zato moral navajati razloge. V primeru, da izvajalec imetniku licence ne bi podaljšal njene veljavnosti, imetnik licence ni upravičen do povračila stroškov obnovitvene delavnice.

(6) V kolikor izvajalec v obdobju šestih mesecev pred potekom veljavnosti izdane licence ne bo organiziral obnovitvene delavnice, bo tečajnikom omogočil izjemno podaljšanje veljavnosti že pridobljene licence, in sicer za obdobje do naslednje obnovitvene delavnice, ki ne more biti daljše od šestih mesecev od poteka veljavnosti licence.

(7) Ne glede na določila tega člena se tečajniku omogoča šest mesečna zamrznitev imetništva licence, in sicer v primeru, da je tečajnik pred potekom veljavnosti licence na izvajalca naslovil prošnjo, da bi licenco podaljšal, vendar utemelji razloge, za kaj se razpisane obnovitvene delavnice ne more udeležiti. Imetnik licence, ki mu je odobrena zamrznitev licence, se je dolžan udeležiti naslednje razpisane obnovitvene delavnice. Zamrznitev imetništva licence v tem primeru ne more biti daljša od šestih mesecev, razen če izvajalec odloči drugače. V času zamrznitve imetništva licence, imetnik licence ne more biti objavljen na spletni strani izvajalca.

(8) Izvajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prvi odstavek tega člena, kadarkoli preneha z izvajanjem obnovitvenih delavnic za licence in s tem po poteku veljavnosti licenc preneha tudi z njihovo objavo. Tečajnik, ki je imetnik licence in je plačeval nadomestilo za objavo licence ni upravičen do kakršnegakoli povračila stroškov.

18.člen

Prenehanje veljavnosti in razlogi za odvzem licence

(1) Licenca preneha veljati naslednji dan od dneva, ki je določen in zapisan na licenci kot zadnji dan veljavnosti licence ali s smrtjo imetnika licence. Licenca ni prenosljiva.

(2) Seznam licenc, ki so prenehale veljati ni objavljen na spletni strani izvajalca, ga pa hrani izvajalec. 

(3) Imetnik licence, ki se ni udeležil obnovitvene delavnice pred potekom veljavnosti že pridobljene licence, licence ne more podaljšati, lahko pa ponovno pridobi licenco, pod pogoji in na način določen s temi pogoji.

(4) Izvajalec lahko veljavno licenco imetniku odvzame v naslednjih primerih:

 • imetnik licence ne omogoča slušateljem izvajanja storitve osebnega kanaliziranja po metodi CELESTIAL INSPIRATION™,
 • imetnik licence ne spoštuje Kodeksa zavestnega medija,
 • imetnik licence krši te pogoje,
 • imetnik licence krni ugled izvajalca ali krati njegovo ime,
 • imetnik licence krni svoj ugled ali svoje ime,
 • imetnik licence ne posluje v skladu s pozitivno pravno zakonodajo.

(5) Ne glede na določila prejšnjega odstavka, si izvajalec pridržuje pravico, da licenco odvzame kateremukoli imetniku, katerega delovanje bi bilo v nasprotju z načeli medijstva, dobro poslovno prakso in etiko.

(6) O odvzemu licence izvajalec pisno obvesti imetnika licence. Zoper odvzem licence ni mogoča pritožba, je pa imetniku dana možnost, da se izjasni o okoliščinah, ki so privedle do odvzema licence.

(7) Odvzeta licenca je neveljavna licenca.

 

OBSEG OPRAVLJANJA STORITEV

19.člen

CELESTIAL INSPIRATION™ - PRACTITIONER

(1) Tečajnik, ki je imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATION™ – PRACTITIONER (1. stopnja), lahko s certifikatom izvaja storitve kanaliziranja zase in za svoje najbližje (družinske člane, prijatelje), kot netržno dejavnost, brezplačno. Imetniku certifikata je prepovedano izvajanje tržnih in oglaševalskih aktivnosti, ki bi se nanašale na izvajanje te storitve ter zaračunavanje storitve.   

20.člen

CELESTIAL INSPIRATION™ - MASTER 

(1) Tečajnik, ki je imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATION™ – MASTER (2. stopnja), lahko poleg storitev kanaliziranja, ki jih opravlja imetnik certifikata 1. stopnje, opravlja storitve kanaliziranja po metodi CELESTIAL INSPIRATION™ kot tržno dejavnost. Za izvajanje poslovanja v skladu s predpisi je odgovoren tečajnik sam. Imetnik certifikata lahko izvaja trženjske aktivnosti za pospeševanje prodaje storitve kanaliziranja.

21.člen

CELESTIAL INSPIRATION™ License

(1) Tečajnik, ki je imetnik licence CELESTIAL INSPIRATION™ License, opravlja storitve kanaliziranja kot tržno dejavnost. Imetnik licence je kot izvajalec teh storitev objavljen tudi na spletni strani izvajalca, če se za to odloči. Za izvajanje poslovanja v skladu s predpisi je odgovoren tečajnik sam. Imetnik certifikata lahko izvaja trženjske aktivnosti za pospeševanje prodaje storitve kanaliziranja.

(2) Imetnik licence izvaja storitve pod pogoji in na način, ki jih določi sam v skladu s temi pogoji.

(3) Imetnik licence je dolžan izvajati storitev individualnega kanaliziranja za osebe po metodi CELESTIAL INSPIRATION™ in navedeno storitev umestiti v svoj portfelj storitev, ki jih trži. Neizvajanje storitve ali zavračanje izvajanja storitve je lahko razlog za odvzem licence.

22.člen

Končne določbe

(1) Moška slovnična oblika v teh pogojih je uporabljena kot nevtralna, za moški in ženski slovnični spol.

(2) Ti splošni pogoji veljajo za vse osebe, ki se prijavljajo na katerokoli stopnjo tečaja CELESTILA INSPIRATION™, so imetniki posameznega certifikata ali licence, ki jih urejajo.

(3) Izvajalec si pridržuje pravico, da splošne pogoje kadarkoli spremeni, dopolni ali nadomesti z novimi, kar bo objavil na svoji spletni strani. Spremenjeni, dopolnjeni ali novi splošni pogoji veljajo z dnem objave na spletni strani izvajalca.

(4) Veljajo vsakokratno veljavni splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni strani izvajalca.

(5) Tečajnik, ki se udeleži tečaja CELESTIAL INSPIRATION™ oziroma tečajnik, ki je imetnik kateregakoli certifikata ali licence, ki jih urejajo ti splošni pogoji, izjavlja, da se je s temi splošnimi pogoji seznanil, jih razume in jih bo spoštoval. Nespoštovanje določil teh splošnih pogojev lahko pomeni odvzem certifikata ali licence. O odvzemu certifikata ali licence mora izvajalec pisno obvestiti imetnika certifikata oz. licence.

(6) Tečajnik se zavezuje, da bo na spletni strani izvajalca sledil morebitnim spremembam ali dopolnitvam teh splošnih pogojev.

(7) Sestavni del teh splošnih pogojev so tudi drugi akti izvajalca, ki jih izvajalec navaja v teh splošnih pogojih. V primeru razhajanj med drugimi akti izvajalca in temi pogoji, veljajo ti pogoji.

Veljavnost: od 28. septembra 2021 dalje.