Splošni pogoji

CELESTIAL INSPIRATION™

 

1.Splošno

Ti pogoji urejajo ravni certifikatov, način pridobitve certifikatov in licence, odvzem certifikatov in licence ter druge pogoje in zahteve izvajalca tečaja CELESTIAL INSPIRATIONTM (v nadaljevanju tudi tečaj) A dotik d.o.o., Novi trg 32a, 1241 Kamnik (v nadaljevanju izvajalec), ki se nanašajo na tečajnike, imetnike posameznega certifikata podeljenega v okviru tečaja in imetnike licence.

Tečajnik je oseba, ki se je prijavila na tečaj CELESTIAL INSPIRATIONTM, ne glede na stopnjo tečaja. Tečajnik, ki se je prijavil na tečaj, se strinja s Splošnimi pogoji organizatorja udeležencev na dogodkih, ki so objavljeni na spletni strani izvajalca.

Imetnik certifikata je oseba, ki je imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER ali imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER, odvisno od opravljene stopnje tečaja.

Kandidat je oseba, ki je imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER in je zaprosila za pridobitev licence CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER.

Imetnik licence je oseba, ki je imetnik licence CELESTIAL INSPIRATIONTM License pridobljene po postopku in na način opisan v teh pogojih.

2.Stopnje tečajev

Izvajalec izvaja dve stopnji tečaja CELESTIAL INSPIRATIONTM, in sicer:

 • 1. stopnja: CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER;
 • 2. stopnja: CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER.

Po opravljeni drugi stopnji tečaja, tečajnik, ki je imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER, na podlagi prošnje za pridobitev licence, postane kandidat za pridobitev licence CELESTIAL INSPIRATION™ License.

Izvajalec izvaja tudi delavnico CELESTIAL INSPIRATION™ License, ki je namenjena obnovitvi licence pred potekom njene veljavnosti.

Izvajalec si pridržuje pravico, da izvede katerokoli stopnjo tečaja ali delavnico v postopku obnove licence v kateremkoli jeziku. Jezik izvedbe bo objavljen na prijavnih straneh za posamezni tečaj / delavnico.

a)CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER

Tečaj CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER je modularni tečaj, ki traja skupno najmanj 40 ur.

Razpored in vsebino posameznih modulov, urnik posameznega dne, termine tečaja, ceno in kraj izvajanja tečaja določi izvajalec za vsako izvedbo tečaja posebej. Tečaj se izvaja kadarkoli v letu, lahko večkrat letno, po prostem preudarku izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico, da v posameznem letu tečaja ne izvede ali pa ga izvede večkrat. Izvajalec ima pravico že objavljen razpored, urnik in termine tudi spremeniti, prav tako lahko že objavljen tečaj tudi prekliče in ga ne izvede. V tem primeru je izvajalec dolžan morebitno že vplačano vrednost vrniti prijavljenemu tečajniku, skladno s Splošnimi pogoji organizatorja udeležencev na dogodkih.

Izvajalec se zavezuje izvesti celoten obseg ponujenega tečaja, v kolikor ga je že začel izvajati, razen v primeru višje sile, skladno s Splošnimi pogoji organizatorja udeležencev na dogodkih.

b)CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER

Tečaj CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER je enovit tečaj, ki se izvede v nekaj dnevnem terminu, naenkrat.

Vsebino in obseg tečaja, ceno, ter kraj izvajanja tečaja določi izvajalec, za vsako izvedbo tečaja posebej. Urnik posameznega dne in termin tečaja določi izvajalec za vsako izvedbo tečaja posebej. Tečaj se izvaja kadarkoli v letu, lahko večkrat letno, po prostem preudarku izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico, da v posameznem letu tečaja ne izvede ali pa ga izvede večkrat. Izvajalec ima pravico že objavljen urnik in termin tečaja tudi spremeniti, prav tako lahko že objavljen tečaj tudi prekliče in ga ne izvede. V tem primeru je izvajalec dolžan morebitno že vplačano vrednost vrniti prijavljenemu tečajniku, skladno s Splošnimi pogoji organizatorja udeležencev na dogodkih.

Izvajalec se zavezuje izvesti celoten obseg ponujenega tečaja, v kolikor ga je že začel izvajati, razen v primeru višje sile, skladno s Splošnimi pogoji organizatorja udeležencev na dogodkih.

3.Pogoji za udeležbo na tečajih

a)CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER

Oseba, ki želi postati tečajnik tečaja CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER mora:

 • izvesti postopek prijave na tečaj CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER skladno z navodili izvajalca;
 • v celoti sprejeti Splošne pogoje organizatorja udeležencev na dogodkih, kar potrjuje z oddajo prijave na tečaj in (delnim – v primeru obročnega plačila) plačilom tečaja;
 • v celoti sprejeti te splošne pogoje, kar potrjuje s prijavo na tečaj in (delnim – v primeru obročnega plačila) plačilom tečaja.

Po potrditvi prijave s strani izvajalca, oseba postane tečajnik tečaja CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER. Status tečajnika se lahko zamrzne oziroma odvzame skladno s Splošnimi pogoji organizatorja udeležencev na dogodkih.

b)CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER

Oseba, ki želi postati tečajnik tečaja CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER mora:

 • biti imetnik veljavnega certifikata CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER;
 • izvesti postopek prijave na tečaj CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER skladno z navodili izvajalca;
 • v celoti sprejeti Splošne pogoje organizatorja udeležencev na dogodkih, kar potrjuje z oddajo prijave na tečaj in (delnim – v primeru obročnega plačila) plačilom tečaja;
 • v celoti sprejeti te splošne pogoje, kar potrjuje s prijavo na tečaj in (delnim – v primeru obročnega plačila) plačilom tečaja.

 

Po potrditvi prijave s strani izvajalca, oseba postane tečajnik tečaja CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER. Izvajalec si pridržuje pravico, da osebi zavrne vpis na tečaj. Status tečajnika se lahko zamrzne oziroma odvzame skladno s Splošnimi pogoji organizatorja udeležencev na dogodkih.

4.Pogoji za pridobitev certifikata

a)CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER

Tečajnik lahko pridobi certifikat CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER v kolikor je:

 • opravil vse module tečaja CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER, za kar se šteje, da je v celoti obiskoval vse module tečaja in na tečaju aktivno sodeloval;
 • po zaključku vseh treh modulov tečaja oziroma po zaključku celotnega tečaja v obsegu, kot ga je predvidel izvajalec v času prijave na tečaj, pred zaključnim srečanjem, opravil najmanj sedem (7) individualnih kanaliziranj, sedmim različnim osebam, in sicer v živo, preko spleta ali pisno. Za vsakega od opravljenih individualnih kanaliziranj, mora tečajnik izvajalcu v pregled predložiti izpolnjen obrazec »Pregled kanaliziranja«.

Ne glede na prejšnji odstavek, si izvajalec pridržuje pravico, da posameznemu tečajniku ne podeli certifikata, kljub temu, da je obiskal vse module tečaja in predložil najmanj zahtevano število obrazcev, ki izkazujejo izvedbo posameznega kanaliziranja, v kolikor meni, da oseba ni usvojila vseh zahtevanih kompetenc za izvajanje kanaliziranja. Zavrnitve podelitve certifikata izvajalcu ni potrebno obrazložiti.

Izvajalec si pridržuje pravico, da certifikat CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER podeli osebi, za katero ocenjuje, da je kljub temu, da ni izpolnila vseh obveznosti na način opisan v prvem odstavku tega podpoglavja, opravila vse potrebno za pridobitev certifikata.

b)CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER

Tečajnik lahko pridobi certifikat CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER v kolikor je:

 • obiskoval celoten tečaj CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER in na tečaju aktivno sodeloval.

Ne glede na prejšnji odstavek, si izvajalec pridržuje pravico, da posameznemu tečajniku ne podeli certifikata, kljub temu, da je obiskal celoten tečaj in pri izvedbi tečaja sodeloval, v kolikor meni, da oseba ni usvojila vseh zahtevanih kompetenc za izvajanje kanaliziranja po metodi CELESTIAL INSPIRATIONTM. Zavrnitve podelitve certifikata izvajalcu ni potrebno obrazložiti.

Izvajalec si pridržuje pravico, da certifikat CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER podeli osebi, za katero ocenjuje, da je kljub temu, da ni izpolnila vseh obveznosti na način opisan v prvem odstavku tega podpoglavja, opravila vse potrebno za pridobitev certifikata.

 

5.Pogoji in postopek za pridobitev licence CELESTIAL INSPIRATIONTM License ter imetništvo, obnova in odvzem licence

a)Pogoji za pridobitev licence CELESTIAL INSPIRATIONTM License

Tečajnik lahko postane kandidat za pridobitev licence CELESTIAL INSPIRATIONTM License v kolikor je:

 • izvajalcu predložil prošnjo za pridobitev licence CELESTIAL INSPIRATIONTM – License,
 • poravnal stroške prve pridobitve licence,
 • imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER, ki mu je bil izdan v obdobju dveh let od oddaje prošnje za pridobitev licence,
 • nosilec dejavnosti (samostojni podjetnik posameznik) ali lastnik, solastnik oziroma družbenik, ali poslovodna oseba družbe, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (standardna klasifikacija dejavnosti – SKD), ali druge dejavnosti, ki označuje izvajanje dejavnosti osebnega kanaliziranja.

V kolikor oseba, ki želi postati kandidat, ne izpolnjuje pogoja iz zadnje alineje prejšnjega odstavka, lahko izvajalcu predloži pisno potrdilo delodajalca, da bo v okviru opravljanja del in nalog v okviru svojega delovnega mesta, opravljala storitev kanaliziranja v imenu in za račun delodajalca. Namesto potrdila lahko predloži tudi pisno namero iz katere izhaja zagotovilo, da je oseba v postopku registracije dejavnosti ali ustanavljanja družbe, ki bo registrirana za opravljanje dejavnosti osebnega kanaliziranja.

Izvajalec si pridržuje pravico, da prošnjo za pridobitev licence tečajniku zavrne. Zavrnitve ni potrebno obrazložiti.

b)Postopek za pridobitev licence CELESTIAL INSPIRATIONTM License

Tečajnik, ki je izpolnjeval pogoje in postal kandidat za pridobitev licence CELESTIAL INSPIRATIONTM License, mora za pridobitev licence opraviti naslednje:

 • izvesti individualno kanaliziranje za osebo, ki jo določi izvajalec tečaja;
 • po izvedbi individualnih kanaliziranj, na podlagi povabila izvajalca, izvesti osebni pogovor s predstavnikom izvajalca o izvajanju individualnega kanaliziranja po metodi Celestial InspirationTM.

Kandidatu, ki uspešno izvede vse aktivnosti iz prejšnjega odstavka tega podpoglavja in za katerega izvajalec meni, da je usvojil vsa potrebna znanja in veščine za uspešno izvajanje kanaliziranja po metodi CELESTIAL INSPIRATIONTM ter je primerne osebnosti, živi na način, ki ni v nasprotju z načeli CELESTIAL INSPIRATION™ in je promotor zavestnega načina življenja, se podeli licenca.

Kandidat se mora pred pridobitvijo licence seznaniti s Kodeksom zavestnega medija in ga upoštevati ves čas imetništva licence.

Izvajalec tečajniku zavrne podelitev licence, v kolikor v okviru razpisanega terminskega načrta ob oddaji prošnje za pridobitev licence, ni opravil vseh potrebnih nalog, določenih v prvem odstavku tega podpoglavja. V tem primeru se tečajniku licenca ne podeli, tečajnik pa ni upravičen do povračila vplačanega zneska za pridobitev licence.

Tečajnik lahko izstopi iz postopka pridobivanja licence pred potekom roka za predložitev obrazcev iz prve alineje prvega odstavka tega podpoglavja in v kolikor o tem pisno obvesti izvajalca. V tem primeru se tečajniku vrne polovica vplačane vrednosti za pridobitev licence. Po poteku roka za predložitev obrazcev »Pregled kanaliziranja« izpis iz postopka za pridobitev licence ni več mogoč, prav tako ni mogoče povračilo vplačane vrednosti. V kolikor se je tečajnik odločil za obročno plačilo licence in v tem času še ni poravnal vseh obveznosti do izvajalca, je to dolžan storiti.

Izvajalec si pridržuje pravico, da licence ne podeli tečajniku, ki ima do izvajalca kakršnekoli neporavnane obveznosti, četudi te obveznosti izhajajo iz udeležbe na drugih programih, ki jih izvaja izvajalec.

c)Imetništvo licence CELESTIAL INSPIRATIONTM License

Tečajniku, ki je uspešno opravil postopek za pridobitev licence in za katerega se je izvajalec odločil, da mu licenco podeli, se podeli licenca, v kolikor so za to izpolnjeni vsi pogoji iz podpoglavja a) tega poglavja.

Licenca se tečajniku podeli na slavnostni podelitvi, ki jo organizira izvajalec v svojih prostorih ali na kraju in ob času, ki ga predhodno določi izvajalec. V kolikor se tečajnik podelitve licence ne udeleži, to ne vpliva na njeno pridobitev in jo izvajalec tečajniku preda na način, ki ga medsebojno dogovorita.

Licenca se glasi na tečajnika in ni prenosljiva. V primeru spremembe imena, lahko tečajnik po predhodnem izkazu ustrezne dokumentacije (osebni dokument, …) zahteva prepis licence z njegovim novim imenom. Stroške prepisa licence nosi tečajnik. Licenca se lahko ponovno izda isti osebi samo v primeru spremembe imena ali drugih osebnih podatkov izpisanih na licenci, pri čemer podatki o datumu pridobitve in veljavnosti licence ostajajo nespremenjeni.

Veljavnost licence je 18 mesecev od datuma podelitve licence, ki je zapisan na licenci. Po poteku veljavnosti licence ta avtomatično ugasne. Neveljavna licenca je nična licenca.

Celotno obdobje veljavnosti licence je tečajnik dolžan spoštovati Kodeks zavestnega medija in slušateljem (osebam zainteresiranim za prejem sporočil iz duhovnega sveta) omogočati dostop do storitve kanaliziranja po metodi CELESTIAL INSPIRATION™.

Po pridobitvi in podelitvi licence se izvajalec obvezuje, da bo tečajnika objavil na svoji spletni strani, in sicer na delu, kjer bo jasno označeno, da gre za osebe, ki so pridobile licenco za kanaliziranje sporočil iz duhovnega sveta po metodi CELESTIAL INSPIRATION™, v roku treh delovnih dni od podelitve licence. Izvajalec si pridržuje pravico, da na svoji spletni strani ne objavi tečajnika, ki še ni izpolnil pogoja iz zadnje alineje prvega odstavka podpoglavja a) tega poglavja ali v primeru iz prejšnjega odstavka tega podpoglavja.

Na spletni strani izvajalca so objavljeni samo imetniki veljavnih licenc. Vsebino in vrsto podatkov, ki bodo objavljeni na spletni strani izvajalca, določi izvajalec. Tečajnik ima pravico, da zahteva umik določenih podatkov ali umik vseh podatkov iz spletne strani izvajalca.

Objava imetnika licence na spletni strani izvajalca ni odplačna in je ni mogoče kupiti.

V primeru višje sile ali v primeru prenove spletne strani ali zaradi nedelovanja spletne strani iz kateregakoli vzroka, v času nedosegljivosti spletne strani, seznam imetnikov licence ne bo objavljen.

Imetnik licence zaradi ne-objave na spletni strani izvajalca ni upravičen do kakršnegakoli finančnega povračila. V kolikor imetnik licence na spletni strani ni objavljen naj na to opozori izvajalca, ki bo imetnika licence objavil na spletni strani oz. mu sporočil razloge, zakaj na spletni strani ni objavljen.

Izvajalec ni v nikakršni meri odgovoren za pravilnost poslovanja in skladnost s predpisi imetnika licence.

Izvajalec si pridržuje pravico, da v času veljavnosti licence, največ dvakrat, pošlje katerokoli osebo po svoji izbiri imetniku licence na osebno kanaliziranje po metodi CI za namene testiranja izvajanja kakovosti storitve. Za osebo, ki jo je na storitev pisno priporočil izvajalec, je storitev brezplačna.

d)Obnova licence CELESTIAL INSPIRATIONTM License

Imetnik veljavne licence ima pravico, da licenco pred potekom njene veljavnosti obnovi.

Imetnik licence, ki je zainteresiran pridobljeno licenco obnoviti, na način, ki ga določi izvajalec ob razpisu delavnice za obnovitev licence CELESTIAL INSPIRATION™ License, odda prošnjo za obnovo licence. Prošnjo lahko oddajo samo imetnik veljavne licence, t.j. imetnik licence katerega licenca še ni potekla.

Tečajnik, ki želi obnoviti licenco, se je dolžan udeležiti delavnice za obnovitev licence, ki jo organizira izvajalec. Kraj, čas, trajanje in ceno delavnice določi izvajalec.

Obnovitev licence je brezplačna, tečajnik je dolžan poravnati stroške obnovitvene delavnice.

Licenca se obnovi za obdobje 18 mesecev. Na licenci pridobljeni po obnovitveni delavnici, bo izpisan datum prve podelitve licence in nov datum veljavnosti licence.

V kolikor izvajalec v šest mesečnem roku pred potekom veljavnosti izdane licence ne bo organiziral obnovitvene delavnice, bo tečajnikom omogočil izjemno podaljšanje veljavnosti že pridobljene licence, in sicer za obdobje do naslednje obnovitvene delavnice, ki ne more biti daljše od šestih mesecev.

Ne glede na določila tega podpoglavja se tečajniku omogoča šest mesečna zamrznitev imetništva licence, in sicer v primeru, da je tečajnik pred potekom veljavnosti licence na izvajalca naslovil prošnjo, da bi licenco podaljšal, vendar utemeljil razloge, za kaj se razpisane obnovitvene delavnice ne more udeležiti. Imetnik licence, ki mu je odobrena zamrznitev licence, se je dolžan udeležiti naslednje razpisane obnovitvene delavnice. Zamrznitev imetništva licence v tem primeru ne more biti daljša od šestih mesecev.

e)Razlogi za odvzem in postopek odvzema licence CELESTIAL INSPIRATIONTM License

Licenca preneha veljati naslednji dan od dneva, ki je določen in zapisan na licenci kot zadnji dan veljavnosti licence.

Imetnik licence, ki se ni udeležil obnovitvene delavnice pred potekom veljavnosti že pridobljene licence, licence ne more podaljšati, lahko pa ponovno pridobi licenco, pod pogoji in na način določen s temi pogoji.

Izvajalec lahko veljavno licenco imetniku odvzame v naslednjih primerih:

 • imetnik licence ne omogoča slušateljem izvajanja storitve osebnega kanaliziranja po metodi CELESTIAL INSPIRATION™,
 • imetnik licence ne spoštuje Kodeksa zavestnega medija,
 • imetnik licence krši te pogoje,
 • imetnik licence krni ugled izvajalca ali krati njegovo ime,
 • imetnik licence krni svoj ugled ali svoje ime,
 • imetnik licence ne posluje v skladu s pozitivno pravno zakonodajo.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka, si izvajalec pridržuje pravico, da licenco odvzame kateremukoli imetniku, katerega delovanje bi bilo v nasprotju z načeli medijstva, dobro poslovno prakso in etiko.

O odvzemu licence izvajalec pisno obvesti imetnika licence. Zoper odvzem licence ni mogoča pritožba, je pa imetniku dana možnost, da se izjasni o okoliščinah, ki so privedle do odvzema licence.

Seznam odvzetih licenc pred potekom njene veljavnosti bo izvajalec objavil na svoji spletni strani. Objava odvzete licence se umakne po času, ki ga določi izvajalec in ne more biti daljši od petih let.

Seznam licenc, ki so prenehale veljati naslednji dan od dne, ki je bil določen kot zadnji dan veljavnosti licence, ni objavljen na spletni strani izvajalca, ga pa hrani izvajalec.  

6.Obseg opravljanja storitev s posameznim certifikatom, licenco

a)CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER

Tečajnik, ki je imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATIONTM – PRACTITIONER (1. stopnja), lahko s certifikatom izvaja storitve kanaliziranja sebi in svojim najbližjim (družinskim članom, prijateljem), kot netržno dejavnost. Imetniku certifikata je prepovedano izvajanje tržnih in oglaševalskih aktivnosti, ki bi se nanašale na izvajanje te storitve.   

b)CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER

Tečajnik, ki je imetnik certifikata CELESTIAL INSPIRATIONTM – MASTER (2. stopnja), lahko poleg storitev kanaliziranja, ki jih opravlja imetnik certifikata 1. stopnje, opravlja storitve kanaliziranja po metodi CELESTIAL INSPIRATION™ kot tržno dejavnost. Za izvajanje poslovanja v skladu s predpisi je odgovoren tečajnik sam. Imetnik certifikata lahko izvaja trženjske aktivnosti za pospeševanje prodaje storitve kanaliziranja.

c)CELESTIAL INSPIRATIONTM License

Tečajnik, ki je imetnik licence CELESTIAL INSPIRATIONTM License, opravlja storitve kanaliziranja kot tržno dejavnost. Imetnik licence je kot izvajalec teh storitev objavljen tudi na spletni strani izvajalca. Za izvajanje poslovanja v skladu s predpisi je odgovoren tečajnik sam. Imetnik certifikata lahko izvaja trženjske aktivnosti za pospeševanje prodaje storitve kanaliziranja.

Imetnik licence izvaja storitve pod pogoji in na način, ki jih določi sam.

Imetnik licence je dolžan izvajati storitev individualnega kanaliziranja za osebe po metodi CELESTIAL INSPIRATION™ in navedeno storitev umestiti v svoj portfelj produktov, ki jih trži. Neizvajanje storitve ali zavračanje izvajanja storitve je lahko razlog za odvzem licence.

7.Končne določbe

Moška slovnična oblika je v teh pogojih uporabljena kot nevtralna, za moški in ženski spol.

Ti splošni pogoji veljajo za vse osebe, ki so imetniki posameznega certifikata ali licence, ki jih urejajo.

Izvajalec si pridržuje pravico, da splošne pogoje kadarkoli spremeni, dopolni ali nadomesti z novimi, kar bo objavil na svoji spletni strani. Spremenjeni, dopolnjeni ali novi splošni pogoji veljajo z dnem objave na spletni strani izvajalca.

Veljajo vsakokratno veljavni splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni strani izvajalca.

Tečajnik, ki je imetnik kateregakoli certifikata ali licence, ki jih urejajo ti splošni pogoji, izjavlja, da se je s temi splošnimi pogoji seznanil, jih razume in jih bo spoštoval. Nespoštovanje določil teh splošnih pogojev lahko pomeni odvzem certifikata ali licence. O odvzemu certifikata ali licence mora izvajalec pisno obvestiti imetnika certifikata oz. licence.

Tečajnik se zavezuje, da bo na spletni strani izvajalca sledil morebitnim spremembam ali dopolnitvam teh splošnih pogojev.

Sestavni del teh splošnih pogojev so tudi drugi akti izvajalca, ki jih izvajalec navaja v teh splošnih pogojih. V primeru razhajanj med drugimi akti izvajalca in temi pogoji, veljajo ti pogoji.

Veljavnost: od 01. avgusta 2019 dalje.